Slider
1 Lis

Czy użycie R w kółku (®) przy logo podobnym do zarejestrowanego znaku łamie prawo?

Przygotowując wpis, o najczęstszych pytaniach związanych z symbolami TM i ®, dotarłem do ciekawego wyroku. Zgłaszający zastrzegli znak “y” ale używali jego wersji w zapisie “x”. Oba znaki czytało się identycznie. Pojawiło się pytanie, czy umieszczenie znaku R w kółku przy wersji niezarejestrowanej łamie prawo?
 
Umieszczenie znaku R w kółku przy niezarejestrowanym logo

Taktyczny kot dla popularyzacji tego wpisu 🙂

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2008 r.
(sygn. akt I ACa 149/08)

 
Lubię przygotowywać streszczenia wyroków, ponieważ można się z nich wiele nauczyć. Z jednej strony ciekawej taktyki którejś ze stron, a z drugiej wskazówki,jakich błędów unikać.

Tutaj doszło do ciekawej sytuacji ponieważ zgłoszono do rejestracji znak w wersji “spolszczonej”. Czyli w jego fonetycznym zapisie. To tak jakby, zamiast znaku NewConect zgłosić NiuKonekt. Na marginesie dodam, że aby uniknąć takich kwiatków, warto wcześniej przynajmniej skonsultować się z rzecznikiem patentowym.

Ten błąd doprowadził zgłaszających do sporu sądowego. Ich konkurent zarzucił im naruszenie prawa poprzez umieszczenie znaku R w kółku przy logo, które nie jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Co oznacza R w kółku przy logo?

Na początek mała powtórka.

Znaczek ® to skór od angielskiego słowa “registered” i stanowi informację, że dane oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Charakterystycznej R-ki może używać jedynie ten podmiot, który faktycznie z takiej ochrony korzysta.
 

I mówi to wyraźnie ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej pwp):

Art. 153

1.  Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

[…]

13Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery “R” wpisanej w okrąg.

 

Co grozi za bezprawne umieszczenie znaku R w kółku?

Ta sama ustawa penalizuje używanie znaku R w kółku przez osoby do tego nieuprawnione:

Art. 308

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Kodeks wykroczeń precyzuje jakiej może być ona wysokości:

Art. 24

§1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Bezprawne umieszczanie znaku R w kółku może naruszać również ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej uznk):

Art. 14

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

[…]

4) sytuacji gospodarczej lub prawnej.

 

Okoliczności sporu.

 
Stanowisko powoda:

 • Powód domagał się m.in. zakazania używania przez pozwanego znaku słowno-graficznego z wyróżnikiem R w kółku. Chodziło o to, że sporne oznaczenie nie było zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.
 • Takie działania są wg powoda nieuczciwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. Umieszczenie znaku R w kółku przy logo powoduje, że produkty pozwanych są odbierane przez klientów bardziej profesjonalnie oraz korzystają z renomy, jaka się wiąże z jego używaniem.
 • Umieszczanie znaku R w kółku przy logo wywołuje mylne wrażenie, że oznaczenie to korzysta ze szczególnej ochrony.
 • Działania te z punktu widzenia powoda w sposób oczywisty naruszają zasady uczciwej konkurencji (art. 3 i 14 uznk). Chodzi o to, że stawia to pozwanych w pozycji uprzywilejowanej, gdyż sugeruje, że ich towary mają lepszą pozycję od towarów powoda.

 
Stanowisko pozwanego:

 • Pozwany zaprzeczył, by jego działania były bezprawne, nieuczciwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
 • Używanie identycznego fonetycznie oznaczenia słowno-graficznego z wyróżnikiem ® stanowi używanie zarejestrowanego na ich rzecz znaku “y”
 • Zgłoszenie znaku towarowego w innej pisowni niż ma to miejsce w rzeczywistości pozwani uzasadniali wymaganiami stosownych przepisów. Chodziło o przygotowanie opisu znaku wg zasad polskiej pisowni i zapisu go małymi literami.

 

Wyrok Sądu Okręgowego:

 • Sąd zakazał pozwanym używania dla nawiewników okiennych wyróżnika R w kółku przy oznaczaniu słowno-graficznym, które nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
 • 21 listopada 2001 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o rejestracji znaku towarowego słownego “y” na rzecz pozwanych, choć Ci używali go w obrocie w odmiennej pisowni tj. “x”.

 
Forma zarejestrowanego znaku

 • Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem pozwanych, że dokonując rejestracji znaku musieli podać jego brzmienie fonetyczne, a nie dosłowną pisownię. Wskazywany przez nich przepis dotyczy jedynie opisu zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiącego część składową świadectwa rejestracyjnego.

Fonetyczny zapis jest więc kryterium pomocniczym, które może być wykorzystane przy ewentualnym sporze, bądź wątpliwościach.

 

 • Jeśli pozwani chcieli zarejestrować znak “x” o wymowie “y”, powinni byli wskazać na znak “x”, a w opisie zastrzec, że wymowa powinna brzmieć “y”. Pozwani nie byli więc uprawnieni do znaku “x”, mimo że się nim posługiwali.
 • Umieszczenie znaku R w kółku przy logo wprowadzało więc w błąd potencjalnych odbiorców towarów. Sugerowało bowiem, że towar jest lepszej jakości niż towary konkurencyjne, ma lepsze kwalifikacje i jest bardziej wartościowy.


Wyrok Sądu Apelacyjnego

 • Pozwani skutecznie się od tego wyroku odwołali. Sąd potwierdził jednak, że umieszczanie znaku R w kółku przy znaku niezarejestrowanym jest działaniem bezprawnym.
 • Sąd uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zarejestrowano znak o innym brzmieniu w stosunku do jego pisowni. Fakt, że słowo pisane jako “x” brzmi jako “y” nie może prowadzić do wniosku, że zarejestrowano znak “x”.
 • Nie budzi też jednak wątpliwości, że pozwani, używając znaku “x” działali w przekonaniu, że prawo do takiego właśnie znaku im przysługuje. Na tej podstawie zamieszczali w jego sąsiedztwie oznaczenie ®.
 • Sąd przypomniał, że celem umieszczenia znaku R w kółku jest poinformowanie, że znak towarowy z tym wyróżnikiem korzysta z ochrony.

Znak ® nie wzmacnia pozycji towarów na rynku.

Ze znakiem tym nie są związane żadne prawa, które miałyby na celu wzmocnienie na rynku pozycji towaru oznaczonego znakiem towarowym z symbolem ®. Znak ten nie zawiera bowiem żadnych informacji o samym produkcie. Jest to raczej informacja dla tych podmiotów, które chciałyby naruszyć prawo ochronne z zarejestrowanego znaku towarowego, że w przypadku naruszenia uprawnionemu będą przysługiwać w stosunku do naruszyciela określone roszczenia.

 • Umieszczenie znaku R w kółku nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pozwani bowiem o ochronę znaku wystąpili i byli przekonani, że występują o ochronę znaku “x” w brzmieniu “y”. Trwając jednak w pierwotnym przekonaniu, że mogą posługiwać się znakiem “x” jako znakiem zarejestrowanym, posługiwali się nim, oznaczając go znakiem R w kółku.
 • Pozwanym nie można przypisać żadnych złych intencji. W szczególności świadomego i umyślnego działania nakierowanego na wyrządzenie szkody powodowi lub innemu podmiotowi, czy też przysporzenia sobie korzyści w sposób nieuczciwy.

Nie każde działanie bezprawne stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

 • Brzmienie przepisu art. 3 uznk wskazuje, że sama sprzeczność działania z prawem lub dobrymi obyczajami nie przesądza jeszcze, że stanowi ono czyn nieuczciwej konkurencji. Warunkiem, który musi być spełniony łącznie z wymienionymi wyżej, jest by działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naruszało interes innego przedsiębiorcy, lub klienta.
 • Także art. 14 uznk dla uznania, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wymaga, by nastąpiło to w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Skoro więc pozwanym nie można przypisać takich intencji, to czynu nie można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji.
 • Sąd uznał, że nie ma podstaw do uznania, że umieszczenie znaku R w kółku przy oznaczeniu “x” narusza art. 308 pwp. Przepis ten nakierowany jest bowiem na ochronę przedmiotów, a nie znaków towarowych.
 • Powodowie nie wykazali, że działanie pozwanych, jakkolwiek nieuprawnione, naruszyło interes ich lub innego przedsiębiorcy. Nie udowodnili również, że pozwani działali w celu wyrządzenia szkody lub przysporzenia sobie korzyści. Sąd uznał więc, że ich żądanie w całości nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.
Dodatkowo jako gratis otrzymasz mój eBook pt.:
„10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O OCHRONIE MARKI”


 

baner-pod

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 410,
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: