fbpx
Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP

Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin serwisu znakitowarowe-blog.pl w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z serwisu, rejestrowania kont użytkowników, składania zamówień, zgłaszania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mikolaj@kancelarialech.pl

Pozdrawiamy,
Kancelaria Patentowa „LECH”.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem znakitowarowe-blog.pl/regulamin/,
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem znakitowarowe-blog.pl,
 5. Administrator – Wojciech Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Patentowa „LECH” Wojciech Lech, Bydgoszcz, Architektów, nr 1, lok. 8A, 85-804, NIP: 5540397713.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych opisanych w Serwisie lub umowy o świadczenie usług (porady prawne).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
 3. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików .pdf,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie.
 5. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Administratorem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Administrator będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Serwisu, chyba że wcześniej Użytkownik sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Administrator nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych i umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mikolaj@kancelarialech.pl W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Użytkownik może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 6. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratorowi. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez operatora platformy Tpay: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 3. Dostępna jest również opcja płatności za pomocą serwisu PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 4. Faktura zostanie doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

§ 7
Porady prawne

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego prawnej następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi możliwości odbycia z pracownikiem kancelarii indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line).
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego porady prawnej, pracownik kancelarii skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Administratora i Użytkownika. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
 4. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Administratorowi dodatkowych informacji, o której Administrator poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Niewykorzystanie przez Użytkownika wykupionych godzin konsultacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Administratorowi za zakupioną konsultację.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem znakitowarowe-blog.pl/…/…/,,,/…/LECH-Formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem znakitowarowe-blog.pl/…/…/…/…/LECH-Formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Użytkownik może kontaktować się ze Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. W związku z korzystaniem z systemu mailingowego GetResponse dochodzi do transfery danych osobowych Użytkowników zapisanych do newslettera, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dostawca systemu GetResponse zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 9. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. HotJar,
  3. YouTube,
  4. cookies narzędzi społecznościowych,
  5. Facebook Custom Audiences.
 10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: znakitowarowe-blog.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu oraz treści cyfrowe sprzedawane w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 10.02.2021 roku.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410